نرم افزار کنترل بودجه سیاق

نرم افزار کنترل بودجه

سیستم حسابداری کنترل کننده مراودات مالی و مرجع تمام مراودات مالی همه زیر سیستمها روی یک سیستم یکپارچه است. سیستم بودجه بر روی حسابداری تنظیم و وظیفه کنترل مقادیر و مانده ها را در جریان های مالی به عهده دارد. به طور خلاصه سیستم بودجه تفاوت پیش بینی مانده حسابها تا رویدادهای واقعی را بر عهده دارد.

نرم افزار کنترل بودجه
  • منطبق و بر روی ساختار حسابها ...
  • گزارشات تحلیلی متعدد
  • امکان اتصال و اجرا توسط سیستم ارزیابی عملکرد سیاق
  • امکان بودجه بندی با اسناد متعدد بودجه>
نرم افزار کنترل بودجه سیاق