نرم افزار تعمیرات و نگهداری - سیاق

نرم افزار تعمیرات و نگهداری

مجموعه های صنعتی که حجم زیادی از ماشین آلات را در اختیار دارند لازم است زمانبندی و دقت لازم را در جریان نگهداری آنها لحاظ کنند. الزامات سرویس‌کاری دوره ای و حساسیتها خصوصا ماشین آلات گران قیمت اگر مد نظر قرار نگیرد علاوه بر ضرر مستقیم باعث نا هماهنگی جریان کار تولید نیز خواهد شد.
نرم افزار تعمیرات و نگهداری جزیی از سیستم تولید یکپارچه سیاق است که اگر درکنار سیستم قیمت تمام شده تولید و سیستم برنامه ریزی تولید قرار گیرد تعاملات و تاثیراتی را در آنها خواهد داشت ولی با این وجود به تنهایی نیز قابل استفاده است.

نرم افزار تعمیرات و نگهداری
 • الحاق دستور العملهای اجرایی جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده
 • تعیین مواد موردنیاز به ازای هر برنامه تعمیر و نگهداری
 • امکان تعریف انواع تستهای تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون
 • تعیین استانداردهای هر آزمون و ثبت نتایج مربوط به هر آزمون
 • ثبت هزینه ها و اطلاعات مواد مصرفی صرف شده برای انجام هر دستور تعمیرات و نگهداری
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای تعمیر و نگهداری از واحدهای مختلف
 • برنامه كار تیم های تعمیر و تكنسین ها (طی دوره مشخص)
 • گزارش گیری از نرخ خرابیهای صورت گرفته در ماشین آلات
 • قطعات لازم جهت تعمیرات دوره ای (طی دوره مشخص)
 • درخواست های جاری و تاخیری
 • قابلیت تعریف روز های انجام تعمیر به صورت ثابت
 • امکان تعریف انواع خرابیها و نحوه برطرف نمودن آنها و تعریف دستور کاری به ازای خرابیهای emergency
 • امکان تعریف و گروه بندی ماشین آلات- انواع ماشین آلات-انواع ماهیت ها -انواع میتر
 • اطلاعات عملکردی ماشین شامل : عملکرد اولیه ,حداکثر عمر و عملکرد ماشین ,میانگین عملکرد ماشین در هر دوره زمانی ,نوع ثبت عملکرد , ارزش اسقاطی ماشین و...
 • امکان تعریف اجزاء یا بخشهای مختلف ماشین- انواع وضعیتهای کاری ماشین آلات- TIME SEGMENT - تخصیص وضعیت با زمان کار
 • امکان الحاق انواع سندها به هر جزء از ماشین : دفترچه گارانتی , دفترچه راهنما , نقشه بردهای الکترونیک , نقشه قالبها و ....
 • تقویم و تعطیلی های رسمی و غیر رسمی
 • اطلاعات کامل پرسنل واحد تعمیرات و نگهداری- تخصیص انواع تخصصها به اشخاص
 • تعریف گروههای تعمیرات و نگهداری به همراه مسئول گروه و پرسنل شاغل در هر گروه
 • تعریف استانداردها و نرم های زمانی
 • مطابق با استانداردهای سیستمهای تعمیرات و نگهداری
 • یکپارچه با سیستم پرسنلی و تولید صنعتی سیاق برای برنامه ریزی ماشین آلات با توجه به شرایط تعمیر و نگهداری
 • محاسبات قیمت تمام شده خرید و ارجاع آن به انبار
 • جریان یکپارچه با تدارکات داخلی و انبار و حسابداری
نرم افزار تعمیرات و نگهداری - سیاق