حسابداری تعهدی

این سیستم برمبنای آیین نامه های نظام حسابداری بخش عمومی که با تلاش و همکاری بین سازمانی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، طراحی گردیده است.

الزامات قانونی

ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه:

دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و همچنین، فرهنگستانهای تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذیر‌بط می‌باشند، صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشكیلاتی خاص، مصوب هیئتهای امنای مربوط كه به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی كه آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امنا نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات كمك تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است با همكاری دستگاه‌های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

 • شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی كه دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند.
 • تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
 • تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
 • تخصیص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه:

كلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، به منظور افزایش كارایی و بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول، به جای كنترل مراحل انجام كار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی كه قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس كمیت و كیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند. به دستگاه‌هایی كه بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود، حسب نیاز نسبت به جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای كیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی كه بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیارواحدها قرار می‌گیرد، كمك تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه:

به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در كلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی كه لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای كلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی كه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد كه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده 16 قانون مدیریت خدمات كشوری:

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

 • تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
 • تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
 • انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
 • اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
 • برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.
 • اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

آیین نامه مالی و معاملاتی جدید (ماده 38) ابلاغی وزارت علوم و تحقیقات (شماره 15/273298 ):

دانشگاه ها ملزم اند که حداکثر تا پایان سال 1392 نظام حسابداری تعهدی را طراحی و اجرا نماید.

بخشنامه بودجه سال 1394 به شماره 76158:

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

نرم افزار مالی و حسابداری دولتی سیاق (برمبنای تعهدی):

این سیستم برمبنای آیین نامه های نظام حسابداری بخش عمومی که با تلاش و همکاری بین سازمانی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، طراحی گردیده است. استفاده از این سیستم، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

امکانات و ویژگی های سیستم حسابداری تعهدی:
 • ثبت و نگهداری رویدادهای مالی مربوط به منابع ، مصارف سازمان و پردازش و گزارش آنها مطابق با نیازهای دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات و دانشگاه های دولتی
 • امکان برقراری ارتباط الکترونیک با سامانه های مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات (سنا) و وزارت دارایی (سناما)
 • پشتیبانی از کدینگ استاندارد دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات و دانشگاه های دولتی (به روش تعهدی و نقدی بطور همزمان)
 • ثبت اسناد مالی بصورت موقت و قطعی نمودن اسناد پس از طی مراحل تایید و بررسی
 • صدور اسناد حسابداری نقدی معادل تعهدی بطور اتوماتیک (برای نهادهای عمومی غیر دولتی که ملزم به ارائه گزارشات تفریغ بودجه و صورت های مالی دولتی می باشند)
 • امکان استفاده از سیستم شعب بمنظور تفکیک عملیات و اطلاعات هر واحد تابعه و عاملین ذیحساب
 • پشتیبانی از طبقه بندی حساب ها مبتنی بر نیازهای قانونی و مدیریتی تا سقف ..... سطح حساب
 • برخورداری از کنترل های لازم از جمله جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و تداخل منابع مالی و ثبت حسابهای غیر مجاز ، تعریف انواع محدودیت های دسترسی در تمام فرآیندها و کنترل ماهیت حسابها در تمام سطوح
گزارشات سیستم حسابداری تعهدی:
 • تهیه گزارش های تجمیعی و تلفیقی خاص مدیریت بصورت کلی یا تفصیلی در کلیه سطوح از عملکرد حسابها
 • تهیه صورت عملکرد بودجه بر اساس برنامه و فصول هزینه و ردیف های متفرقه شامل گزارشات تفریغ بودجه و صورت های مالی مربوط به شرکت ها و دستگاه ها
 • صورت وضعیت مالی به تفکیک هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به همراه ضمایم
 • تراز عملیات دفتر کل هر یک از طرح های عمرانی
 • صورتحساب عملکرد سالانه بودجه اعتبارات و بودجه اقلام سنواتی تملک دارایی های سرمایه ای
 • تراز عملیات دفتر کل شامل گردش و مانده عملیات به تفکیک حسابها برای مقاطع زمانی دلخواه
 • گزارش سازی توسط کاربر بر اساس نیازهای اطلاعاتی قانونی و مدیریتی
 • خلاصه عملکرد اعتبارات خارج از شمول تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک طرح، ردیف متفرقه و فصول سرمایه گذاری
 • خلاصه عملکرد اعتبارات خارج از شمول هزینه ای به تفکیک برنامه، ردیف متفرقه و فصول هزینه ای
 • خلاصه وجوه دریافتی به تفکیک انواع تفصیلی مورد نیاز برای هر یک از حساب های مستقل
 • گزارشگیری به تفکیک شعبه های مختلف سازمان
 • گزارشگیری بر اساس انواع اسناد تعهدی و نقدی
 • و ...
مزایای سیستم حسابداری تعهدی:
 • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .
 • امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .
 • مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .
 • دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .
 • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .
 • امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .
 • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .
 • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .
 • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .
 • امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .
 • امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .
 • اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .
 • ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .
 • مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .
 • اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .
 • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .
ابزارهای جانبی نرم افزار:
 • گزارش ساز سیاق

  گزارش ساز سیاق یک محیط کاملا حرفه ای برای طراحی هر گزارش ساده یا سنگین می باشد. گزارش ساز سیاق تعامل مستقیم با فرم ها داشته و خارج از سیستم سیاق نمی باشد.

 • فرم ساز

  فرم‌ساز سیاق جزء اصلی ترین ابزارها است که شبیه به محیط های طراحی نرم افزار مثل VB , Delphi, … به کاریر اجازه طراحی فرم می دهد. کامپایلر قدرتمند و AUTO COMPLET , Watch ,Trace و ... جزو قابلیتهای آن است. لازم به ذکر است این ابزار تمام قواعد کار حرفه ای را ساپورت می کند و متفاوت با ابزارهای ساده ای است که مساوی دیتابیس کامپوننتهای خاص را روی یک صفحه پشتیبانی می‌کنند.

 • Center های سیاق :

  دنیای امروز جدا از ابزارهای استاندارد و پر مصرف نیست. اتصال به ایمیل، اتصال به دستگاهها یا سرویسهای اس ام اس و دستگاههای فاکس و تلفنهای voip در قالب سنترهای سیاق عملیاتی شده اند. شما با داشتن یک سنتر تمام قابلیتهای آن را در کل برنامه خواهید داشت.

سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

مدیریت بهینه مصرف اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع مالی، همچنین کنترل مصرف اعتبارات در جهت اهداف تعیین شده و پیش‌گیری از افزایش هزینه و سایر پرداخت‌ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته در کلیه سطوح طبقه‌بندی قانونی در قالب سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار صورت می گیرد. این نرم افزار بر اساس ویژگی ‌های خاص وزارتخانه ‌ها، موسسات، شرکت ها، دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش دولتی طراحی شده است که کلیه اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک ابلاغ بودجه، موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به استان‌ها، تامین اعتبار و پرداخت وجه قابل ثبت و گزارش‌گیری می باشد.

امکانات سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار:
 • معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه
 • ورود اطلاعات تعهدات و اعتبارات مربوط به سر فصل‌های حسابداری
 • تعریف ساختار فعالیت‌ها، مطابق با ساختار بودجه‌ای سازمان
 • ثبت هزینه‌ها بر اساس برنامه و فعالیت
 • ثبت اطلاعات بودجه مطابق با فرم‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • تعریف و ثبت فعالیت‌ها
 • ثبت هزینه‌ها بر اساس فصول هزینه یا آیتم‌های قابل تعریف کاربران
 • قابلیت ثبت موافقتنامه، تخصیص و دریافت وجه در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای
 • ثبت اسناد با توجه به فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ها
 • قابلیت اعلام مانده اعتبارات در برنامه و فصل، پروژه و ردیف‌های ابلاغی
 • تقسیم بندی‌ بودجه بر مبنای مصارف بودجه‌ای واحدهای سازمان
 • کنترل بودجه اختصاص یافته، هماهنگ با سیستم مالی
 • تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمان بطور اتوماتیک
 • تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرح ها
 • تعیین بهای تمام شده یک کالا یا خدمات(فعالیت)
گزارشات سیستم:
 • گزارش بودجه مصوب سالانه
 • گزارش عملکرد
 • گزارش ماهانه برنامه‌ها
 • گزارش تفریغ بودجه
 • گزارش تفریغ بودجه فصلی
 • گزارشات متنوع در قالب فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • کلیه گزارشات استاندارد دولتی
 • گزارشات مقایسه‌ای از بودجه های پیشنهادی، مصوب و عملکرد
مزایای سیستم بودجه ریزی عملیاتی:
 • شفاف سازی روند بودجه ریزی
 • صرفه جویی اقتصادی
 • جلوگیری از موازی کاری
 • افزایش کارآمدی
 • افزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان ها از طریق تمرکز منابع در جهت ضروری ترین و مهم ترین نتایج
 • اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد موثرترین راه برای استفاده از منابع محدود
 • بهبود عملکرد به کمک مرتبط نمودن بودجه و عملکرد برنامه
 • افزایش مسئولیت پذیری مدیران در برابر تصمیماتی که روی نتایج بودجه تاثیر گذارند
 • ارائه سیستم و فرآیندی که در آن تصمیم گیری های مربوط به بودجه اساسا" بر مبنایی قابل سنجش و اهداف دارای اولویت صورت می گیرد
 • بهبود مدیریت عملکرد

سیستم دریافت و پرداخت

نرم افزار خزانه داری و دریافت و پرداخت زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر می‌شود. این سیستم با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و... رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.

امکانات سیستم دریافت و پرداخت:
 • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چکها - انواع فرمتها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
 • زیر سیستم تنخواه داری
 • قابلیت تعریف تعامل با طرف حسابها یا ارزش گذاری طرف حسابها در کنار قابلیت كنترل اعتبار
 • تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی كردن اسناد در خزانه - عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی
 • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و...
 • مغایرت گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانك (یا از اینترنت) به شكل فایل متنی یا excel
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
 • استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی سیاق و ارایه گزارشات ریز با ماهیتهای خزانه از گردش حساب حسابداری
 • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
 • گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانکها و تنخواه گردان و صندوق ها و ...
 • هشدار زمان وصول چک ها و کسری بانک و...
 • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چکها و اسناد باز به سال مالی جدید
مزایای سیستم دریافت و پرداخت:
 • پوشش کامل نیازهای واحد خزانه
 • چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی
 • دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت ...
 • امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت های زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی - مثلا دریافت بابت فاکتور یا ...

سیستم اموال و دارایی ها

سیستم اموال و دارایی ها جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال ، داریی های منقول و غیر منقول مورداستفاده قرار میگیرد.

امکانات سیستم اموال و دارایی ها:
 • تعریف گروه های استاندارد قوانین
 • تعریف قوانین رسمی در خصوص استهلاک دارایی
 • امکان تعیین روش محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک و عمرمفید دارایی
 • تعریف قسمت های مختلف اداری به همراه انتساب هر قسمت به یک مرکز هزینه
 • قابلیت رزرو کالا در قالب درخواستهای خروج – رزرو از فروش یا رزرو از تولید
 • تعریف گروههای اموال و گروه بندی دارایی ها بر روی درختواره به تعداد سطوح دلخواه
 • تعریف محل های استقرار دارایی ها – قابلیت تفکیک محل های استقرار دارایی به صورت دلخواه
 • تعریف جمعداران و تحویلداران اموال با امکان مشخص کردن تفصیل خاص برای هر کدام جهت استفاده در اسناد حسابداری
 • صدور پلاک اموال و قابلیت چاپ لیبل و بارکد
 • قابلیت صدور سند ایجاد دارایی برای یک دارایی به صورت جمعی و به تعداد مشخص پشت سر هم
 • تعریف قیمت خرید – قیمت اسقاط – هزینه راه اندازی –میزان استهلاک انباشته –عمر مفید
 • امکان تعیین تحویلدار برای هر یک از اموال
 • عملیات کامل دارایی : ایجاد، تعدیل، فروش، تعمیر، تغییر محل استقرار، اسقاط کردن، اهداء دارایی،جداسازی دارایی، برگشت از جداسازی ، بلا استفاده کردن دارایی، استفاده مجدد و...
 • محاسبه استهلاک اموال تا مقطع تاریخ خاص ، با کنترل تاریخ
 • امکان برقراری ارتباط و تعامل صحیح با زیر سیستم تدارکات و انبار (خرید و تحویل مستقیم دارایی انتقال دارایی از انبار) کنترل فعال بودن دارایی در زمان محاسبه استهلاک و امکان محاسبه استهلاک به شکل بلا استفاده عملیات پایان سال و ابتدای سال اتوماتیک اموال – محاسبه ارزش دفتری و انتقال به سال مالی بعد
 • انجام عملیات تجدید ارزیابی
مزایای سیستم اموال و دارایی ها:
 • یکپارچه و مرتبط با سیستم های انبار و حسابداری و تدارکات سیاق
 • مطابق با استاندارد وزارت اقتصاد و دارایی و امکان ارایه دیسکت اموال برای دارایی
 • محاسبات استهلاکها و استهلاک انباشته مربوط به عملیات های مربوط به دارایی ها مانند استهلاک فروش و...
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با قواعد حسابداری اموال بر طبق استانداردهای حسابداری

سیستم کنترل قراردادها

نرم افزار کنترل قراردادهای سیاق با ثبت، نگهداری، اندازه گیری و کنترل قراردادها و ارایه گزارش های مدیریتی مناسب، ابزار قدرتمندی برای مدیریت و کنترل قراردادها در اختیار مدیران قرار می دهد.

امکانات سیستم کنترل قراردادها:
 • امکان ثبت قرارداد و جزئیات اقلام قرارداد
 • تعریف قوانین محاسبه جریمه ( دیرکرد، انصراف و ... )
 • ثبت مشتریان اصلی و فرعی
 • ثبت انواع قراردادها و امکان تفکیک قراردادها به سرویسی و عادی
 • ثبت فهرست بها
 • تعریف خدمات
 • تعریف عملیات ( تعریف کالاها ، خدمات و فهرست بها در قالب عملیات )
 • ثبت ضریب قرارداد، ثبت سپرده
 • اطلاعات سرفصل قرارداد ( موضوع، شماره، تاریخ، مدت و ...)
 • اطلاعات کسورات قانونی قرارداد ( بیمه، مالیات، سپرده حسن انجام کار و ... )
 • امکان تصمیم‌گیری نهائی و انتخاب تامین کننده بر اساس امتیاز نهائی هر استعلام
 • امکان پیگیری وضعیت عقد قرارداد هر استعلام
 • امکان انتخاب تامین‌کنندگان برای استعلام‌ها جهت هر پکیج خرید توسط کاربر
 • امکان ثبت کلیه پکیج‌های خرید پروژه‌ها بر اساس procurement plan
 • مکانیزه شدن چرخه تصمیم‌گیری برروی استعلام‌ توسط مدیر مربوطه
 • امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد
 • ارتباط قرارداد با سپرده‌ها
 • ارتباط قرارداد با ضمانت نامه‌ها
 • اختصاص عملیات تعریف شده به قرارداد
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده روی قرارداد و روی عملیات‌ها
 • تعیین وجود یا عدم وجود تعدیل در قرارداد یا صورت وضعیت‌
 • دسته‌بندی قراردادها در سرفصل‌های مختلف و قابل تعریف توسط سازمان
 • امکان فسخ، غیرفعال یا فعال‌کردن یک قرارداد در هر مرحله از قرارداد
 • امکان تعریف مرکز هزینه برای هزینه یابی عملکرد و صورت وضعیت‌ها در سطح جزئیات در قراردادهای صورت حسابی
 • ثبت صورت وضعیت
 • صدور خودکار صورت وضعیت بر مبنای میزان عملکرد و اطلاعات قرارداد
 • اعمال و انجام محاسبات عوامل افزاینده و کاهنده روی صورت وضعیت
 • ثبت عملکرد بر اساس صورت وضعیت تائید شده
 • ثبت صورت وضعیت تعدیل
 • ثبت صورت وضعیت قطعی و کنترل اتمام عملیات بر اساس قرارداد
 • امکان ثبت جرایم و پاداش ( به صورت عوامل )
 • امکان ثبت پرداخت بر اساس هر صورت وضعیت ( در ارتباط با خزانه داری)
 • امکان تهیه گزارشات جامع و متنوع از کلیه اطلاعات سیستم توسط ابزار گزارش ساز پویا در قالب گزارش‌های استاندارد ثابت و گزارش‌های قابل ساخت توسط کاربر
مزایای سیستم کنترل قراردادها:
 • کاهش خطاهای مربوط به کنترل و اجرای قراردادها
 • مدیریت ثبت مکانیزه قراردادها
 • مدیریت مالی در قراردادها
 • مدیریت مکانیزه صورت وضعیت‌ها

سیستم حسابداری شعب

با سیستم شعب سیاق هر شعبه مستقلی همه نرم افزار را با دیتاهای داخل آن از آن خود میداند در صورتی که در دفتر مرکزی اطلاعات بر روی همدیگر و در یک دیتابیس است. ارایه تنظیمات دسترسی شعبه بالاتر از دسترسی کاربر و پست است.

امکانات سیستم حسابداری شعب:
 • قابلیت تعریف ساختار سازمان و شرکت‌های تابعه و شعب
 • قابلیت ایجاد ساختار کدینگ مالی واحد برای تجمیع حساب‌های واحدهای زیرمجموعه و شعب
 • فراخوانی اطلاعات از سیستم‌های مستقل شرکت‌های تابعه و شعب
 • مقایسه عملکرد شرکت‌های تابعه و شعب
 • تطبیق حساب‌های رابط به منظور مغایرت گیری بین حساب‌های سازمان مرکزی و واحدهای تابعه
 • گزارش‌های تحلیلی، مقایسه‌ای و نموداری برای ارزیابی شرکت‌های تابعه و شعب
 • دریافت گزارش‌های سیستمی به صورت تجمیعی از اطلاعات واحدهای مختلف
 • ارائه ترازهای تجمیعی با استاندارد کدینگ مشترک و فیلترینگ واحد‌ها
 • گزارش‌های مقایسه‌ای سالانه و ماهانه بر اساس تجمیع و فیلترینگ واحد‌ها
مزایای سیستم حسابداری شعب:
 • افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان
 • کاهش زمان و هزینه‌ی تهیه گزارش‌های مالی تجمیعی
 • تصمیم گیری سریع مدیران با استناد به اطلاعات بروز
 • کمک به کنترل مطلوب شعب

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه های سازمانها وقتی به لحاظ تعدد و حجم زیاد پرسنل نیاز به ثبت و نگهداری وقایع و شرایط و... پیدا میكنند سیستمهای حوزه منابع انسانی در این مسیر پاسخ گوی نیاز سازمان خواهد بود. تمام اطلاعات مرتبط با پرسنل و جریانهای اطلاعاتی مرتبط و ارتباطات لازم با واحد حقوق دستمزد و ایاب و ذهاب اعم از ورود و خروج یا مرخصی و ماموریت و.. همچنین چارت سازمانی و پستها و تشكیلات سازمانی و... جزو سیستمهای عملیاتی این حوزه میباشد.

نرم افزار حقوق و دستمزد:

محاسبات حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق ودستمزد خالص و به روز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی از محور فعالیت در این سیستم می باشد.

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد:
 • امکان تعریف کارگاه‌، محل‌خدمت‌، یا مراکز هزینه
 • امکان تعریف انواع کارکردهای موثر در فیش حقوق طی ماه
 • تعریف عوامل حقوقی بصورت فرمول و پویا
 • جداول تعریفات اولیه و استاندارد بیمه و مالیات
 • جریان صدور فیش حقوقی اتوماتیک
 • سیستم تسهیم کارکرد و قابلیت تعریف درصد کار برای هر مرکز هزینه با هر کارمند
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • تهیه لیست و دیسکت بانک
 • تهیه لیست و دیسکت مالیات
 • ثبت سوابق قوانین داخلی و نحوه محاسبات هر فیلد از عوامل حقوقی
 • امکان تعریف هر نوع روش محاسباتی خارج از لیست حقوق (عیدی، سنوات، مرخصی و غیره )
 • قابلیت تعریف قواعد محاسبه
مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد:
 • ارائه دیسکت های بیمه، مالیات و بانک بدون نیاز به هیچ سیستم واسطه‌ای
 • امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب
 • امکان دریافت خروجی به فرمت های اکسل و ...
 • امکان تعریف فرمولار قوانین حقوق و دستمزد
 • ارتباط یکپارچه با سیستم پرسنلی
 • ارسال اتوماتیک فیش های حقوقی به ایمیل پرسنل بصورت اتوماتیک توسط ارتباط با مرکز ایمیل
 • مدیریت یکپارچه حقوق برای سازمان هایی که دارای چندین شعبه و پراکندگی جغرافیایی می باشند
 • تعریف فرمت دلخواه فیش حقوقی
سیستم پرسنلی:

سیستم پرسنلی و تشکیلات سازمانی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منابع انسانی می باشد . که در آن کلیه امور مربوط به پرسنل و نگهداری سوابق شغلی و شخصی پرسنل به صورت مکانیزه مدیریت می گردد.

امکانات سیستم پرسنلی:
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه‌بندی پرسنل
 • امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختی
 • قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده های پرسنلی (نگهداری سوابق تحصیلی/ افراد تحت تکفل/ ثبت سوابق جبهه و جانبازی و آزادگی و بسیج/ سوابق دوره های آموزشی/ سوابق و امتیازات ارزشیابی/ مشخصات معرف/ سوابق عضویت در شوراها و ارگان ها/ نگهداری سوابق شغلی و دسته و گروه و مرتبه علمی و ...)
 • امکان جستجو در اطلاعات پرسنل و سایر اطلاعات پرونده های پرسنل
 • امکان تعریف مشاغل و شرح وظایف و انتساب آن به پست های سازمانی و انتساب پرسنل اداری به پست‌های تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ
 • قابلیت تخصیص یک پست در محدوده‌های تاریخی به یک پرسنل یا یک پرسنل به چند پست
 • امکان صدور احکام کارگزینی
 • امکان تعریف قوانین مرخصی و ماموریت و مدیریت روال مرخصی، ماموریت و غیبت
 • امکان ارایه وضعیت آماری پرونده پرسنل – آخرین وضعیت ها و...
 • امکان ارائه انواع گزارش های حوزه پرسنلی
 • امکان مکانیزاسیون فرآیند ثبت، گردش و تایید/ رد مرخصی و ماموریت به صورت الکترونیکی
مزایای سیستم پرسنلی:
 • امکان دریافت انواع گزارشات پرسنلی با فرمت و شکل دلخواه
 • امکان یکپارچگی با دیگر سیستم های منابع انسانی
 • امکان استفاده همزمان از نرم افزار در بستر ویندوز و وب و انواع شبکه جهت یکپارچگی اطلاعات در حالت پراکندگی جغرافیایی
 • قابل کاربری در مدل های نظام هماهنگ کشوری و وزارت کار/ تامین اجتماعی

سیستم انبار و حسابداری انبار

تمامی فرایندهای مرتبط با مدیریت سفارش کالا، رسید کالا، جابجایی‌های درون‌سازمانی ، تعریف محل دقیق کالا و ویژگی‌های فنی آن، تحویل به بخش‌های مرتبط سازمانی بر اساس درخواست‌های مصرفی، فروش و نیز صدور سند حسابداری، عملیات انبارگردانی و عملیات بستن سال مالی به صورت تعدادی و ریالی توسط این سیستم کنترل و مدیریت می شود.

امکانات سیستم انبار و حسابداری انبار:
 • تعریف انبارها و ایجاد ارتباط آن‌ها با اعتبارات جاری و عمرانی
 • تفکیک کالاها به مصرفی و غیرمصرفی
 • تعریف حقوق دسترسی در سطح انبار
 • پوشش کلیه فرآیندهای ورود و خروج کالاها در اسناد بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی
 • صدور اسناد انبار بر اساس دوره مالی اعتبارات جاری و عمرانی
 • صدور سند حمل (بارنامه) برای تمامی رسیدها و حواله های انبار
 • ردیابی کالاها در هنگام ورود و خروج به انبار بر اساس عواملی همچون طرح، پروژه، سریال خاص هر کالا، فروشندگان و . . .
 • گزارشات موجودی کالا بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک موجودی جاری و سنواتی
 • استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری میانگین موزون و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار
 • قیمت‌گذاری اسناد و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار
 • دسترسی لحظه‌ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا سازمان
 • عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی
 • صدور تگ‌های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید
 • بازرسی کالا قبل از ورود کالا به انبار در فرم های انبار
 • ارتباط با سیستم‌های اموال؛ دارایی ثابت؛ تدارکات؛ تأمین اعتبار و حسابداری
 • کاردکس‌های تعدادی و ریالی به تفکیک انبارها بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی
 • گردش کالاها بر حسب هر انبار و اعتبار جاری یا عمرانی
مزایای سیستم انبار و حسابداری انبار:
 • برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های نگهداری کالا
 • اطلاعات صحیح و به‌موقع از وضعیت و محل نگهداری کالاها
 • ارتباط یکپارچه با سایر سیستم ها

سیستم خرید و تدارکات

این سیستم جهت مدیریت خرید های کالا و خدمات برون سازمانی طراحی گردیده که کنترل یکپارچه برروی روند خرید از ابتدا تا انتها را شامل می شود. سیستم خرید و تدارکات به صورت یکپارچه با سیستم‌های انبار، کنترل بودجه و تامین اعتبار و دارایی ثابت ، فعالیت‌های مربوط به ثبت و پردازش اطلاعات فرایندهای تامین و خرید کالا و خدمات سازمان را انجام داده و با پشتیبانی از فرآیندهای کلیدی کسب و کار، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد. این سیستم با فراهم کردن امکان تجمیع درخواست‌های خرید کالا و خدمات و همچنین امکان تخصیص بهینه فعالیت‌ها و سفارش‌های خرید به کار‌شناسان خرید، به مدیریت موثر هزینه‌ها کمک کرده و موجب صرفه‌جویی در منابع سازمان می‌شود.

 • دریافت نیازهای واحدهای مختلف در قالب پیش درخواست خرید به صورت مکانیزه
 • صدور درخواست انجام خدمات از واحدهای مختلف
 • كنترل مبالغ خرید با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه
 • معرفی مراحل پیگیری برای درخواست‌ها، استعلام‌ها، قراردادها و سفارش‌های خرید توسط كاربران
 • امكان خرید كالاهای بدون كاردكس انبار كه در انبار رسید نمی‌شوند
 • امکان قیمت گذاری رسید های خرید انبار از روی فاکتور خرید
 • کنترل و مانیتورینگ کلیه فعالیت های حوزه تأمین (مانند حوزه های انبارداری، کارپردازی، قراردادها، حسابداری، مدیریت و...)
 • ایجاد بانک جامع اطلاتی از تامین کنندگان ( تولید کنندگان، نمایندگی ها، فروشندگان، واسطه ها و ...)
 • تعریف روال برای ارجاع خودكار درخواست های خرید به گروه های خرید و یا کارپردازان ذیربط
 • مانیتورینگ عملکرد تأمین کنندگان در مقاطع مختلف
 • تعریف روش تسهیم هزینه های یک خرید به اقلام خریداری شده بر اساس مبانی و ضرایب مورد نظر حسابداری قیمت تمام شده
 • ارائه گزارشات متنوع ازآنالیز هزینه های تخصیص داده شده در مراحل مختلف یک خرید تا حد حمل کالا
 • ارائه گزارش آنالیز محاسبه قیمت تمام شده خرید داخلی
 • طراحی گزارشات اختصاصی موردنیاز مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع
مزایای سیستم خرید و تدارکات:
 • صرفه جویی در منابع سازمان از طریق مدیریت هزینه‌ها
 • دسترسی سریع به اطلاعات بمنظور تصمیم گیری های مدیریتی
 • افزایش بهره وری سازمان با تاثیر در مدیریت بهتر منابع