نرم افزار بازاریابی - سیاق

نرم افزار بازاریابی

فعالیت در بازار رقابتی امروز نیازمند كیفیت بازاریابی مناسب محصولات و خدمات قابل ارایه است.سیستم بازاریابی سیاق با مدیریت ایجاد جریان فروش،تماس و پیگیری و... بر اساس اصول CRM ابزار مناسبی است جهت این مهم.

سیستم ثبت و گردش نامه
 • تشكیل بانك كاملی از فرصتهای فروش و بازاریابی با امكان import از فایل excel یا text
 • قابلیت تعریف روال ارزش گذاری برای ركوردهای بانك فروش و ارائه لیست به ترتیب ارزش فرصتهای فروش
 • تعریف و طبقه بندی درختی اصناف– وجود كلیه اصناف به شكل طبقه بندی شده و با استاندارد ISEC
 • كمپین گذاری فروش و انواع لیستهای بازاریابی و تعریف رقبای تجاری
 • امكان دسترسی به كارتابل فرصت ها وتماسهای بازاریابی كارشناسان توسط مدیر
 • امكان ایجاد تعهد تماس برای یك مشتری با یك كارشناس (مثلا تعهد ارسال فاكس یا تعهد پیگیری تلفنی و... به همراه زمانبندی)
 • قابلیت الحاق هر نوع فایل یا لیستی به یك فرصت فروش یا به یك تماس
 • قابلیت اتصال به مرکز پیامک سیاق، مرکز فکس سیاق و مرکز ایمیل سیاق جهت ارسال اتوماتیک پیامک ،فکس و ایمیل
 • گزارش میزان فعالیت كارشناسان بازاریابی و گزارشات مقایسه ای فعالیت كارشناسان فروش
 • گزارش وضعیت و حجم ایجاد فرصتهای فروش به تفکیک های متنوع مثلا محل،کمپین فروش و کارشناس
 • گزارش میزان موفقیت جذب مشتری به شكل تفكیكی و مقایسه ای نسبت به محصول - كارشناس – محل جغرافیایی – محل ایجاد فرصت فروش
 • تفکیک و هدف گذاری و کنترل کمپین های فروش
 • امکان برنامه ریزی و کنترل عملکرد کارشناسان فروش
 • امکان ثبت و برنامه ریزی جمعی کارهای آتی کارشناسان
 • بانک اطلاعات فرصتهای فروش بالقوه با قابلیت ارتباط با مراکز سیاق مانند ایمیل ،پیامک و .... جهت عملیات نماد سازی و بازاریابی
نرم افزار بازاریابی - سیاق