نرم افزار تدارکات خارجی - سیاق

نرم افزار تدارکات خارجی

درخواست خرید کالا یا نیاز به شارژ انبار و یا ثبت سفارش خرید دو مسیر جداگانه را در سازمان می تواند طی کند. خرید از داخل یا تدارکات داخلی، خرید از خارج یا تدارکات خارجی، فرآیند خرید کالا از خارج از کشور، هزینه های حمل، هزینه های گمرک و .... موضوع کار نرم افزار تدارکات خارجی است. در این سیستم جریان مالی خرید، جریان تعدادی گردش کالا کنترل و ثبت شده و در قالب اسناد اتوماتیک حسابداری و اسناد ثبت ورود کالا با سیستم انبار تعامل برقرار می کند.

نرم افزار تدارکات خارجی
 • ثبت اسناد درخواست خرید : تركیب چند درخواست خرید یا بخشی از یك درخواست خرید و یا بخشی از یك قلم درخواست خرید در یك یا چند سفارش خرید
 • ثبت پروفرما : ثبت پروفرماهای اولیه و نهایی كالاهای متعدد از فروشندگان متفاوت جهت یک درخواست خرید
 • ثبت اسناد سفارش :درج اطلاعات ثبت سفارش و تعریف پارامترهای افزاینده و کاهنده و ثبت پارامترها به تفکیک اقلام کالای سفارشی و ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی (LC)
 • صدور فاکتور خرید : صدور Invoice بر اساس سفارش
 • ثبت اسناد بارنامه خارجی : ثبت بارنامه خارجی بر اساس فاکتور ارسالی
 • ثبت اسناد ترخیص از گمرک : ثبت اطلاعات ترخیص کالا از گمرک بر اساس Invoice
 • ثبت اسناد بارنامه داخلی :ثبت اطلاعات بار ارسالی ازگمرک به انبار و ثبت هزینه ها
 • مشخصات کامل فروشندگان با امکان تعریف انواع فروشندگان
 • امکان گروه بندی فروشندگان
 • اطلاعات کامل کالا و گروه بندی کالاها
 • دریافت درخواستهای خرید از واحد های مختلف
 • ثبت هزینه های سفارشات در انواع مختلف
 • ثبت اطلاعات هزینه ای سفارشات و روش تخصیص هزینه ها به اقلام سفارشی
 • قابلیت ثبت سفارش از طریق انتخاب از چندین درخواست خرید
 • امکان ثبت بدون مبنا سفارش خرید
 • امکان تبدیل درخواست به سفارش به صورت کلی یا تکی
 • لحاظ درخواست شارژ انبار از سیستم انبار
 • استعلام خرید از فروشندگان مربوط به اقلام سفارش
 • انتساب هر سفارش خریدی به یک کارپرداز
 • امکان مشاهده تاریخ ها هم شمسی و هم میلادی
 • گشایش اعتبار برای سفارشات
 • ترخیص و مسایل گمرکی
 • تعریف و قابلیت انتساب ترخیص کار
 • ثبت حمل کالای رسیده به دفعات
 • ارائه آخرین وضعیت سفارشات
 • قابلیت اتصال به سیستم حسابداری ارزی سیاق و ثبت اسناد ارزی
 • بایگانی اطلاعات سفارشات گذشته و قابلیت ثبت و نگهداری و گزارش دهی عملکرد
 • قابلیت تعریف انواع هزینه های سفارشات
 • صدور اتوماتیک سند مراودات مالی به سیستم حسابداری
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای خرید شده با تسهیم هزینه ها و انتقال قیمت تمام شده به انبار
 • امکان تعریف شرایط و فیلدهای دلخواه روی اسناد تدارکات نسبت به کسب و کار خاص
 • امکان ثبت مراودات ارزی و محاسبات سود و زیان تسعیر ارز
 • محاسبات قیمت تمام شده خرید و ارجاع آن به انبار
 • جریان یکپارچه با تدارکات داخلی و انبار و حسابداری
 نرم افزار تدارکات خارجی - سیاق