بودجه ريزي عملياتي

بودجه‌ ريزي عملياتي از عباراتي مثل وظيفه، هدف و مقصد استفاده مي كند تا توضيح دهد كه چرا پول خرج مي شود. اين راهي است براي تخصيص منابع، منابعي كه براي دستيابي مقاصد خاصي مبتني بر اهداف برنامه و نتايج حساب شده است.

اساس بودجه‌ ريزي عملياتي بر دو محور ((  ارتباط صحيح بودجه با شاخص عملكرد و ارزيابي )) و (( ارتباط بودجه با نتايج )) مي باشد.


ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتيمزاياي بودجه ريزي عملياتي

 •  شناسايي دقيق هزينه ها به منظور كشف منابع سودآور شركت

 • شناسايي فعاليت هاي كارا و موثر

 • شناسايي منابع مورد نياز در آينده به منظور حصول كارايي افزون تر


 امكانات سيستم بودجه ريزي عملياتي

از آنجائي‌كه استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي در هر سازمان و موسسه نيازمند گردآوري حجم زيادي از اطلاعات مالي و غيرمالي مانند اطلاعات عملكردي واحدهاي متعدد در سازمان است، انتخاب ابزار و سامانه نرم افزار مناسب يكي از نيازهاي ضروري و مهم پياده سازي نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. سيستم نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي ، وظيفه تدوين بودجه در سازمان را بر عهده دارد. كاربرد اصلي اين محصول در محاسبه بهاي تمام شده خدمات دولتي و نيز بخش عمومي و همچنين تدوين سند بودجه عملياتي هر يك از آنها مي‌باشد. اين شركت با سابقه بيش از ربع قرن تجربه موفق در ارائه راهكارهاي گوناگون و محصولات به سازمان‌هاي مختلف، قدم در اين راه گذاشته است. امكان انجام انواع هزينه‌يابي، استفاده از روش هاي علمي براي محاسبات مرتبط با محرك‌هاي بها، محاسبه ظرفيت بلااستفاده، قابليت انجام محاسبات تسهيم دوطرفه با محاسبات پيشرفته رياضي از مشخصات اصلي نرم افزار بودجه ريزي عملياتي مي‌باشد.